Přírodní památka Lhotka u Přerova

Na katastru obce Lhotka se nachází Přírodní památka Lhotka U Přerova, která je od roku 1951 chráněna jako naleziště významných teplomilných druhů na kulmských břidlicích. Lokalita je významná pro šíření teplomilné vegetace na střední Moravě.  Tato památka byla původně zřízena jako státní přírodní rezervace ministerstvem školství, věd a umění v roce 1951 na celkové ploše 5,0650 ha.  

Chráněné území sestává ze dvou navzájem oddělených lokalit v příkrých, převážně výslunných svazích údolí Olešnice a ve svazích bočního údolí nad silnicí do obce. Předmětem ochrany je uchování a rozvoj vzácné xerotermní vegetace skalní a drnové stepi v předhůří Nízkého Jeseníku a jedné z druhově nejbohatších lokalit květeny na Přerovsku. 

Území Lhotka bylo dle §14 Zákona č. 114/92Sb. vyhlášeno za zvláště chráněné (ZCHÚ).

Geomorfologické a geologické poměry

Lhotka se rozkládá v jižní části geomorfologického celku nazvaného Nízký Jeseník (odcelek Tršická pahorkatina, odkrsek Přáslavická pahorkatina). Území je budováno břidlicemi, prachovci a drobami moracického souvrství, většinou překrytými neogénními sedimenty (jíly a štěrkopísky) a sprašemi. Dna sníženin jsou vyplněna nezpevněnými hlinito-písčitými až kamenito-hlinitými sedimenty devuálního a fluviálního původu. Morfologicky utváří území široce zaoblený, větvící se hřbet, přecházející do příkrých svahů údolí Olešnice a jejich drobných (občasných) přítoků.

Více informací naleznete na specializovaných webech:

Přírodní památka - zvláště chráněné území

Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
Přírodní památka ZCHÚ

Přírodní památka ZCHÚ

 
 
Vytvořeno 22.9.2020 14:18:24 - aktualizováno 26.11.2020 11:17:11 | přečteno 1797x | MMPr