Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.,

která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Označení a uvozovací text   Obsah položky
1. NÁZEVObec LHOTKA
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍObec je zřízena ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č.128/2000 Sb. "O obcích"
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURAZastupitelstvo a výbory
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ4.1 Kontaktní poštovní adresa: Kontakty
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Kontakty
4.3 Úřední hodiny:  středa 17 - 18 hodin
4.4 Telefonní čísla:  Kontakty
4.5 Adresa internetových stránek: 
https://www.lhotkauprerova.cz
4.6 Adresa podatelny: Elektronická podatelna
4.7 Elektronická adresa podatelny: obec@lhotkauprerova.cz
4.8 Datová schránka:  r99bukm
5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZATKomerční banka a.s., č. ú.: 0028128831/0100
6. IČO:00636339
7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTYCZ636339
8. DOKUMENTY8.1 Seznamy hlavních dokumentů - Úřední deska
8.2 Rozpočet: Rozpočet, nebo kdykoliv k nahlédnutí na obecním úřadu
9. ŽÁDOSTI O INFORMACEPříjem žádostí o informace a způsob podání
10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮPříjem žádostí o informace a způsob podání
11. PŘEDPISY11.1 Nejdůležitější používané předpisy:Vyhlášky obceÚřední deska
11.2 Vydané právní předpisy: Vyhlášky obce
12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník 
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. LICENČNÍ SMLOUVY13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU  K  INFORMACÍM

Příjem žádostí o informace a způsob podání

 • Osobní podání na Obecním úřadě Lhotka v úředních hodinách: Kontakty
 • Telefonické podání: pevná linka -  581 211 282
 • Poštou na adresu Obecní úřad Lhotka, Lhotka 6, 751 24 Lhotka
 • Elektronicky 
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti:

 • Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona -do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobní podání na Obecním úřadě Lhotka v úředních hodinách: Kontakty
 • Poštou na adresu Obecní úřad Lhotka, Lhotka 6, 751 24 Lhotka
 • Elektronicky  -  formulář, 
Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací:

 • Hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)   - 100,00 Kč 
 • Fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)  -  2,00 Kč 
 • Ostatní náklady - dle skutečně vynaložených nákladů

Ochrana osobních údajů, GDPR

Správce údajů je Obec Lhotka
 • Obecní úřad Lhotka 6, 751 24 
 • Tel.:581 211 282
 • Podatelna: obec@lhotkauprerova.cz
 • Datová schránka:  r99bukm

Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.

Doposud nebyly na obecní úřad doručeny žádné žádosti občanů dle zákona č.106/1999 Sb.


Vytvořeno 11.9.2020 11:07:37 - aktualizováno 12.4.2021 10:01:19 | přečteno 1506x | MMPr